masttoppen på land

One comment

  • Ragnar Ragnar

    Skavet blev bättre när vi slipade av kanterna på aluminiumprofilen, men det är fortfarande lite problem. Någon som upplevt samma sak?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

The maximum upload file size: 15 MB. You can upload: image, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here